Penance of God Shani

( 23,000 times ‘japa’ i.e. penance of God Shani.)

1) Beeja Mantra : Om Sham Shaneshchraya Namaha.
2) Tantrokta mantra : Om Pram Prim Pro Saha Shanaeshcharya Namaha.
3) Shani’s Vyas Vicharita Mantra : Om Neelanjana Samabhasam | Ravi Putram Yamagrajam|
Om Chaya Martandasambootam | Tam Namaami Shaneshcharam ||
4) Shani’s Puranokta Mantra : Suryaputro Deergadehi Vishaalakshaha Shivapriyaha
Mandacharaha Prasannaatmaha Peedaam Haratahu Me Shaniha.
5) Shani’s Vedokta Mantra : Om Shamagnibi Karachhanna Stamampatu Surya
Shavantova Twarapa Apasnidha.
6) Shani Stotra : Namaste Konsanstahcha Pingalaya Namostu te |
Namaste Bhabrurupaya Krushnaya Cha Namostu te ||Namaste Roudradehaya Namaste Chantkay Cha|
Namaste Yamasadnyaya Namaste Souraye Vibho ||

Namaste Manadasadnyaya Saneshchara Namostu te |
Prasada Kuru Devesha Dinasya Pranatasya Cha ||

Koshasthayya Pingalo Babhrurukrishno Roudoye Nantko Yamaha |
Sauriya Shaneshcharo Mandaha Pipladena Sansthutaha ||

Etaani Dasha Namami Prataruttha Ya Ye Patetha |
Shaneshchrayakruta Peeda Na Kadachitabhavishyati ||